TARTU KARLOVA KOOL
EST

Arengukava

TARTU KARLOVA KOOLI
ARENGUKAVA
 2014-2018

  
TARTU
2014

SISUKORD

  Sisukord..........................................................................................................................  2
1. Sissejuhatus................................................................................................................   3
1.1.      Kooli ajalugu......................................................................................................     3
1.2.      Tartu Karlova Kool............................................................................................      3
2. Tartu Karlova Kooli arengu põhisuunad 2014-2018.................................................     5
3. Sisehindamise tulemused 2009-2013.........................................................................  6
3.1.  Õppe- ja kasvatusprotsess......................................................................................  6
3.2.  Personalijuhtimine.................................................................................................    7  
3.3.  Eestvedamine.........................................................................................................  8
3.4.  Koostöö huvigruppidega........................................................................................   9
3.5.  Ressursside juhtimine..........................................................................................    10
4. Tegevuskava 2014-2018..........................................................................................    12
4.1.  Õppimine ja õppija areng.....................................................................................    12
4.2.  Meie inimesed......................................................................................................   14
4.3.  Kooli juhtimine ja areng......................................................................................    15
4.4.  Koostöö siht- ja sidusgruppidega.........................................................................  17
4.5.  Füüsilise õpikeskkonna parendamine..................................................................  18
5. Arengukava uuendamise kord.................................................................................. 19
 

1.    Sissejuhatus

 
Tartu Karlova Kooli arengukava määratleb aastateks 2014-2018 kooli arengu põhisuunad ja – valdkonnad, tegevuskava ning arengukava uuendamise korra. Arengukava alusel koostatakse iga õppeaasta alguses kooli üldtööplaan. 
 
Tartu Karlova Kooli arengukava koostamisel on lähtutud kooli sisehindamise tulemustest, õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate seas läbi viidud rahuloluküsitluste analüüsist, kooli õppekavast, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja sellest tulenevatest määrustest, Tartu linna arengukavast aastateks 2013-2020 ning Eesti elukestva õppe strateegiast 2020. Koostöös kooli töötajate, hoolekogu ja õpilaste esindajatega on välja selgitatud kooli tugevused ja parendustegevused järgmiseks arenguperioodiks (2014-2018).
 

1.1.  Kooli ajalugu

 
Tartu Karlova Kool on üks Tartu vanimaid koole. Kooli alguseks loetakse 1875.a asutatud Pauline Jürgensi II Eraalgkooli. Hiljem on kooli nimetused muutunud:
1925-1944      Tartu Linna 5. Algkool, aadressiga Lina 2  
1944-1948      Tartu 5. Mittetäielik Keskkool
1948-1953      Tartu Linna 5. Seitsmeaastane Kool
1953-1957      Tartu Linna 7. Seitsmeaastane Kool 1957-1995      Tartu 7. Keskkool
1995-2014      Tartu Karlova Gümnaasium
Alates 01.09.2014 Tartu Karlova Kool - ühe asutusena tegutsev põhikool ja huvikool.
 
1961. aastal avati koolis muusikakallakuga klassid, mis 1980. aastal muutusid koorimuusikakallakuga klassideks. 2013. aastal loodi Karlova koorikool, mille põhisuunaks on koorimuusikaalase huvihariduse võimaldamine.
 

1.2.     Tartu Karlova Kool

 
Tartu Karlova Kool on Tartu Linnavalitsuse haldusalas ühe asutusena tegutsev põhikool ja huvikool. Huvikooli põhisuunaks on koorimuusika arendamine. Koolile on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 26.05.04 koolitusluba nr 3262HTM ja 01.09.2013 koolitusluba nr 7056HTM. Õppetöö aluseks on kooli õppekava, mis koosneb nii põhikooli kui huvikooli/koorikooli õppekavadest ning on kooskõlas riiklike õppekavadega.
 
Tartu Karlova Kool on tugevate humanitaarsete ja muusikaliste traditsioonidega ning  turvalise õpikeskkonnaga kool. Siin tegutsetakse veendumuses, et igaüks on võimeline õppima, et õppimine on elamise viis ja et igaüks õpib erinevalt.  
 
Kooli kontaktandmed: 
aadress  Lina 2, Tartu 50103
telefon  736 1666
e-post                kool@karlova.tartu.ee
kodulehekülg  www.karlova.tartu.ee
 
2013/2014. õppeaastal töötas koolis 29 klassikomplekti 626 õpilasega. Õpetajaid oli 75, sealhulgas 15 huvikooli/koorikooli õpetajat.   
 
Õppetöö toimub koolis trimestritena. 
 
Kvaliteetse põhihariduse tagamiseks on vaba tunniressursi arvelt suurendatud kohustuslike ainetundide mahtu järgmistes õppeainetes: 
I kooliaste – eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja inglise keel; II kooliaste – eesti keel, matemaatika ja ajalugu.
 
Vaba tunniressurssi kasutatakse valikainete õppeks:
  1. kooliaste - usundiõpetus ja suhtlemisõpetus;
  2. kooliaste - õpioskused, informaatika ja usundiõpetus; 
  3. kooliaste - informaatika, karjääriõpetus ja usundiõpetus.
 
A-võõrkeele (inglise keele) õpetamist alustatakse 2. klassis. 5.-9. klassid on jagatud inglise keele tundides tasemerühmadesse. B-võõrkeele (saksa või vene keele) õpetamist alustatakse 6. klassis. 
 
Kool on töötanud kuni 2014. aastani kahes vahetuses. Tulevikueesmärgiks on töötada ühes vahetuses.
 
Tartu Karlova Kooli eripäraks on koorimuusikaalase huvihariduse võimaldamine. Koorikooli tegevuses saavad osaleda nii Karlova kooli õpilased kui ka teistes koolides õppivad muusikahuvilised noored.  Koorikooli võetakse vastu muusikakatsete alusel.  
Koorikoolis on loodud võimalused nii poistele kui tüdrukutele  tegeleda koorilaulu, soolalaulu ja instrumendiõppimisega, samuti omandavad õpilased olulised teadmised solfedžost, muusikaloost ja  hääleseadest.  
Koorikoolis tegutsevad 1. klassi mudilaskoor, poiste mudilaskoor, tütarlaste mudilaskoor,  lastekoor, Tartu Poistekoor, neidudekoor Kurekell, puhkpilliorkester ja erinevad instrumentaalansamblid. Võimalik on tegeleda nii klassikalise laulu kui kergemuusikaga (sh soololaul, ansamblid jms), osaleda erinevatel kohalikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel   koori-, solistide ning instrumentalistide konkurssidel. 
Paljud kooli lõpetanud vilistlased töötavad kutselistes koorides ja orkestrites ning jätkavad oma haridusteed Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis, Georg Otsa nimelises Tallinna Muuusikakoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias.
  

2.    Tartu Karlova Kooli arengu põhisuunad 2014 – 2018

 

Visioon 

 
Tartu Karlova Kool on haridus- ja kultuurikeskus, kus lisaks kvaliteetsele põhiharidusele on võimalik omandada ka parimad muusikalised teadmised ja oskused.
 

Missioon  

 
Tartu Karlova Kool on kaasaaegse, innustava ja turvalise õpikeskkonnaga, igakülgseid, arenguvõimalusi pakkuv õppeasutus, kus lähtutakse iga õpilase eeldustest ja vajadustest, väärtustatakse koostööd, positiivset ellusuhtumist, elukestvat õpet, rahvusliku identiteedi loomist ja hoidmist ning toetatakse selgete väärtushinnangute, tervikliku maailmapildiga kõigis oma rollides hästi toimetuleva inimese kujunemist. 
 
 
Meie kooli põhiväärtused: 
 
 õppimine  
o huvitume uuest, loome seoseid, analüüsime ja rakendame õpitut;
o toetame loovust ja väärtustame ideid.
 

 koostöö ja tugev koolikultuur                                                                                      

o märkame, kuulame, austame ja toetame üksteist;
o oleme koostöövalmis ja üksmeelne koolipere;
o peame lugu inimesest, oma maast, keelest, kultuurist ja traditsioonidest.

 kaasaegne, arendav ja turvaline õpikeskkond 
o loome koos kooli oma näo läbi õppetöö, muusika ja koolikultuuri; 
o peame kinni ühiselt kokkulepitud reeglitest, käitumis- ja kõlblusnormidest.
 
 

Kooli põhieesmärgid 2014-2018 

 
Tagada igale õppijale parim võimalik põhiharidus õpilase arengut, õpihuvi ja õpioskuste kujunemist toetavas, turvalises, tervisekaitsenõuetele vastavas õpikeskkonnas.
Võimaldada kõikidele soovijatele parim koorimuusikaalane huviharidus.
Koorimuusikaalase huvihariduse kaudu kujundada loomingulist eneseväljendusoskust ning kunstist ja kultuuripärandist lugupidamist.  
 
Luua koostöövalmis meeskond innovaatilistest, pühendunud ja asjatundlikest inimestest, kes hoiavad koolirõõmu, arendavad ennast ja osalevad aktiivselt kooli arendustegevuses.
Arendada väärtuspõhisele õpetusele tuginevat koolikultuuuri. 
Olla avatud haridus- ja kultuurikeskus kõigile kogukonna liikmetele.

3.    Sisehindamise tulemused 2009-2013 

 
Koolis on läbi viidud perioodi 2009-2013 sisehindamine, mille käigus analüüsiti eelmise arengukava eesmärkide täitmist ja toodi välja kooli parendusvajadused.  
 
 

3.1.  Õppe-ja kasvatusprotsess 

 
Õpilase arengu ja konkurentsivõimelise hariduse võimaldamiseks ellu viidud tegevused on täitnud arenguperioodiks 2011-2013 seatud eesmärgid, aidanud kaasa õpilaste õpioskuste kujunemisele ja parandanud õpitulemusi. Tartu Karlova Gümnaasiumi õpilaste õppimise kvaliteet (hindele 4 ja 5 õppijate osakaal) on eelmise arenguperioodiga võrreldes kasvanud.
 
Õpilase arengu jälgimiseks ja toetamiseks on loodud hästitoimiv koostöövõrgustik ning toimub sihipärane koostöö koduga. Suureks abiks õpilastele ja õpetajatele on kooli tugispetsialistid. Sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, HEV-koordinaatorite ja eripedagoogide töö hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisel on aidanud kaasa koolikohustuse mittetäitjate arvu vähenemisele, käitumis- ning õpiraskustega õpilaste paremale toimetulekule õppetöös. Täiendavale õppetööle jäänud õpilaste ja klassikursuse kordajate arv on võrreldes eelmise arenguperioodiga vähenenud. 
 
Riiklike tasemetööde analüüs näitab, et Tartu Karlova Gümnaasiumi 3. ja 6. klasside õpilaste eesti keele tasemetöö kvaliteedinäitaja on olnud riigi keskmisest kõrgem, samas kui 3. ja 6. klasside matemaatika tasemetöö kvaliteedinäitaja on olnud riigi keskmisest veidi madalam.
 
Põhikooli kohustuslike lõpueksamite tulemused on olnud stabiilselt kõrgemad vabariigi keskmistest tulemustest. Paranenud on ka valikeksamite tulemused, olles samuti riigi keskmisest kõrgemad. 
Põhikooli lõpetajatest õpib edasi 99%, kellest omakorda 90% on jätkanud õpinguid gümnaasiumis. Õppeaastal 2012/2013 vähenes gümnaasiumis õpingute jätkajate osakaal ja kasvas kutsehariduses õpet jätkavate noorte osakaal.
 
Gümnaasiumi riigieksamite head tulemused (2012/13. õppeaastal 24. koht vabariigi koolide edetabelis) on kogu koolipere eesmärgistatud ja järjepideva töö tulemus. Stabiilselt kõrge on püsinud ajaloo riigieksami tulemus (2010/2011 ja 2012/2013 vabariigi esimene tulemus), märgatavalt on tõusnud eesti keele, inglise keele ja ühiskonnaõpetuse riigieksami keskmised punktisummad, ületades vabariigi keskmisi näitajaid. Eelmisel arenguperioodil jätkas 72% gümnaasiumilõpetanutest õpinguid kõrgkoolis ja 14% kutseõppeasutustes. 
 
Kool osales 2009. ja 2012. aastal rahvusvahelises haridusuuringus PISA, mille järgi olid Tartu Karlova Gümnaasiumi õpilaste testisoorituse tulemused loodusteaduses, matemaatikas ja lugemises tunduvalt kõrgemad Eesti keskmistest vastavatest näitajatest 
 
Rohkem  kui 60% õpilastest on kaasatud koolis pakutavasse huvitegevusse.
 
Ülelinnalistel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, õpilasvõistlustel ja konkurssidel on kooli õpilaste osalus ning saavutatu kvaliteet (1.-6.koht) stabiilselt kõrge: 2010/2011 - 391 osalust, 48% õpilaste üldarvust, kvaliteet 52%
2011/2012 - 394 osalust, 49% õpilaste üldarvust, kvaliteet 62%
2012/2013 - 469 osalust, 66% õpilaste üldarvust, kvaliteet 47%
 
Õpilaste seas igal aastal läbiviidud rahuloluküsitluse tulemused näitavad, et kasvanud on rahulolu oma kooli, aineõpetuse, pakutavate õpiabimeetmete, omavaheliste suhete, õpetaja- õpilasevaheliste suhete ja kooli turvalisusega. Samas on vähenenud rahulolu koolimaja kui õpikeskkonnaga. 
 
Terviseedenduslikel üritustel (näiteks suitsuprii klassi konkurss jt) osalemine, temaatiliste klassijuhatajatundide korraldamine ja koostöö noorsoopolitseiga on aidanud kaasa õpilaste õigete hoiakute ja väärtushinnangute kujunemisele. 
 
Koostöö, üksteist austav suhtlemine ja traditsioonilised üritused on võimaldanud kooli kollektiivil tunda end turvaliselt ja loonud sobivad eeldused kooli kui õppiva organisatsiooni arenemiseks, adekvaatse enesehinnangu kujunemiseks ja konkurentsivõimelise hariduse tagamiseks.
 

Parendusvajadused

 
Tõhustada hariduslike erivajadustega õpilaste toetamist, et vähendada klassikuruse kordajate ja koolikohustuste mittetäitjate arvu.
 Tegeleda aktiivsemalt andekamate õpilaste juhendamisega.
 Kasutada ainetundide mitmekesistamiseks kaasaegseid õppemeetodeid ja metoodikaid.
 Tõhustada koostööd õpetajate, lastevanemate, õpilaste ja kooli juhtkonna vahel.
 Toetada väärtuspädevuste  kujunemist süsteemse väärtuskasvatuse alase töö kaudu.  Kujundada loomingulist eneseväljendusoskust ning kunstist ja kultuuripärandist lugupidamist koorimuusikaalase huvihariduse kaudu.
Arendada ainevaldkondade vahelisi lõiminguid õppekava rakendamist toetavate tegevuste kaudu.
Arendada koorikooli õppekava.
 

3.2.  Personalijuhtimine

 
Koolis töötab kvalifikatsioonile vastav ja püsiv pedagoogiline personal. 
2012/2013. õppeaastal töötas koolis 11 vanempedagoogi ja 3 õpetaja-metoodikut. Aastatel 2009-2013 on kasvanud vanempedagoogide osakaal ja vähenenud õpetaja-metoodikute arv. 2011-2013 omistati kahele õpetajale Aasta Õpetaja aunimetus ja üks õpetaja sai Tartu Kultuurkapitali õpetaja aastapreemia. Koorikooli kahele õpetajale on omistatud Gustav Ernesaksa ja Heino Kaljuste stipendiumid. 
 
Kooli personal on pühendunud ning pidevalt kaasatud kooli arendustegevusse ja juhtimisse. Kolme viimase õppeaasta jooksul on koostöös kooli töötajatega kas välja töötatud või täiendatud järgmised kooli tegevusi reguleerivad dokumendid: kooli õppekava, koorikooli õppekava, töökavad, üldtööplaan, kodukord, töökorralduse reeglid, põhimäärus, hariduslike erivajadustega õpilaste toetamise ja õpiabi korraldamise alused, koorikooli vastuvõtu tingimused ja kord, hädaolukorra lahendamise plaan ning õpilaste ja lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise korraldus. 
 
Kooli juhtkond on pidanud oluliseks regulaarselt pakkuda õpetajatele võimalust erialaseks enesetäiendamiseks. Tartu Karlova Gümnaasiumi õpetajate keskmine täiendkoolituse maht tundides ületas varasematel aastatel vabariigi keskmisi näitajaid. Viimastel aastatel on võimalused täiendkoolitustel osalemiseks vähenenud seoses riigilt selleks eraldatud koolitusrahade vähenemise ja koolituste maksumuse kasvuga.  
 
Tartu Karlova Gümnaasiumis ei ole huvijuhi ametikohta, sellest hoolimata on kooli üritused senini olnud sisukad. Ürituste korraldamise eest on olnud vastutavad klassijuhatajad, õppealajuhatajad, aineühenduste juhid, aineõpetajad ja õpilasomavalitsus. Siiski on arenguvestlustel ja rahuloluküsitlustes õpetajad avaldanud arvamust, et huvijuhi ametikoht on koolis väga vajalik.
 

Parendusvajadused

 
 Täiendada personali arendamise ja hindamise strateegiat.  Kaasata kooli töötajaid järjepidevalt kooli juhtimisse.
 Toetada õpetaja sihipärast kutseoskuste arendamist.
 Jagada aktiivsemalt positiivseid kogemusi ja täiendkoolitusel saadud teadmisi kolleegilt kolleegile. 
 Toetada tunniväliste tegevuste, ürituste ja koostööprojektide koordineerimist.
 
 

3.3.  Eestvedamine 

 
Igapäevane töö koolis on planeeritud, töötajad juhinduvad oma tegevustes ametijuhenditest ja erinevatest töökorralduslikest juhistest. 
 
Lapsevanemad teevad kooliga koostööd ja suurem osa neist leiab, et meie koolis omandatud haridus võimaldab nende lapsel tulevikus hästi hakkama saada. Rahuloluküsitluste analüüsi tulemuste põhjal võib väita, et Tartu Karlova Gümnaasium on kool, kus õpetajale meeldib töötada ja õpilasele õppida. 
 
Tartu Linnavalitsuse otsusega 22.02.2012 nr 324 algatatud kooli ümberkorraldusprotsess, mille käigus gümnaasium muutus põhikooliks, on mõjutanud töötajate turvatunnet. Tundide vähenemisega seotud muutused on tekitanud ebakindluse tuleviku suhtes. Seoses reorganiseerimisega on lahkunud või koondatud 10 võimekat ja suurte kogemustega õpetajat, 6 õpetajaga sõlmiti tähtajatu töölepingu asemel tähtajaline ning 8 õpetajat oli nõus edasi töötama väiksema koormusega. 
Kui varasemalt tõid õpetajad Tartu Karlova Gümnaasiumi tugevusena esile meeldivat töökeskkonda ja sõbralikke suhteid kolleegide vahel, siis viimase aasta küsitlus on näidanud rahulolematuse kasvu. Veerand 2012/2013. õppeaasta küsitluses osalenud õpetajatest tunnevad, et juhtkond ei hinda nende tööd piisavalt, nende arvamuste ja ettepanekutega ei arvestata oluliste otsuste vastuvõtmisel ja meeskonna tööjaotus ning vastutusalad on varasemaga võrreldes muutunud vähem selgepiiriliseks.
 

Parendusvajadused 

 
Toetada õppimist, töötamist  ja arengut soodustavat organisatsioonikultuuri.  
Täiendada ja kaasajastada olemasolevat infosüsteemi (sh veebilehekülg ja siseveeb).  
Tegeleda teadlikumalt kooli mainekujundusega.
Tutvustada  kogukonnale õppimisvõimalusi Tartu Karlova Kooli koorikoolis.
 

3.4.  Koostöö huvigruppidega

 
Koostöö erinevate huvigruppidega on olnud tõhus,  koostöösuhted on regulaarselt toimivad ja vastastikku arendavad. Koostööpartneritelt on saadud positiivset tagasisidet. 
 
Lapsevanemad on teadvustanud oma võimalust rahuloluküsitluse kaudu osaleda aktiivselt kooli arendustegevuses - seda näitab küsitluses osalenud lastevanemate arvu kasv ning edastatud ettepanekute hulk. Muuhulgas selgub rahuloluküsitlustest, et nii õpetajate, õpilaste kui lastevanemate arvates on E-kooli ja M-klassijuhataja pidev kasutamine tugevdanud konstruktiivset koostööd kooli ning kodu vahel. 
 
Viimastel aastatel on hoogustunud kooli juhtkonna ja õpetajate koostöö kooli hoolekoguga, kelle ettepanekud ja eestvedamine on aidanud kaasa kooli arengule. Samuti on suheldud oluliselt aktiivsemalt kooli õpilasesindusega, kes on läbi viinud regulaarseid koosolekuid, osalenud kooli hoolekogu töös ning esitanud tegevuste tõhustamiseks omapoolseid parendusettepanekuid. 
 
Kool on teinud tihedat koostööd Vanemuise teatriga. Tartu Karlova Gümnaasiumi õpilased on osalenud erinevates muusikalavastustes („Cabaret“, „Helisev muusika“, „Werther“, „Mary Poppins“, „Evita“ ja „Tosca“). Koorikooli koorid ja solistid on osalenud tulemuslikus ühisloomes Tallinna Filharmoonia, Vanemuise Kontserdimaja, Eesti Kontserdi ja Tartu kirikutega (Jaani kirik, Peetri kirik, Salemi kirik). On korraldatud kontserte õpilastele, lastevanematele ning ka Tartu linna elanikele. 
 
Õpiprotsessi mitmekesistamiseks on kool teinud koostööd Lille Maja, Loodusmaja, Tartu
Ülikooli, Tartu noortekeskuste, Tartu Kutsehariduskeskuse, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži, YFU, UNICEFi, lasteteatrite Nipitiri, Lepatriinu ja Sõber, Improteatri, Miksteatri,
Aura veekeskuse, Tartu Linna Keskraamatukogu, Lõuna Regionaalse Maanteeameti, Tartu linna lasteaedade, koolide, ainesektsioonide ja spordiklubidega. 
Haridusliku erivajadusega õpilaste toetamiseks ja ennetustegevuseks on tehtud koostööd Hariduse Tugiteenuste Keskuse, Tervise Arengu Instituudi, TÜ Kliinikumi ning Lõuna Politseiprefektuuriga.
 
1995. aastast tegutseb Tartu Karlova Gümnaasiumis kunstigalerii, kus 2013/14. õppeaastal on eksponeeritud juba 68. näitus. Kooli kunstigalerii olemasolu võimaldab muuhulgas esitleda ka oma kooli õpilaste ja õpetajate kunstialaseid saavutusi. 
 
Tartu Karlova Gümnaasiumi meediaõpilased ja õpetajad on viimase kolme aasta jooksul kasutanud võimalust avaldada oma arvamust, jagada kogemusi ja suunata laiemat ringkonda mõtlema haridusteemadel kooli ajalehes Postipoiss ning teistes Eesti väljaannetes: Õpetajate Leht, Linnaleht, Keelekaitsja, Emakeeleõpetajate Seltsi aastaraamat ja ajakiri Haridus. Kooli vilistlased on esinenud aktustel, korraldanud kontserte õpilastele, viinud läbi arutelusid õpilastega, toetanud ürituste korraldamist ning osalenud aktiivselt talgupäeval.

Parendusvajadused

 Jätkata aktiivset koostööd vastastikku arendavate huvigruppidega, olla kursis nende vajaduste ja ootustega. 
Leida täiendavaid võimalusi koorikoolile koostööks professionaalsete teatrite ja orkestritega.
Teha rohkem koostööd naaberkoolide ja kogukonnaga.
 Hoida käigus ja arendada olemasolevaid info vahendamise ja kogumise süsteeme.  Arendada siht- ja sidusgruppide tunnustamise ja tänamise süsteemi.
 
 

3.5.  Ressursside juhtimine

 
Koolimaja on ehitatud 1925. aastal algkoolihooneks, mistõttu puudub koolil normaalmõõtmetega võimla koos nõuetekohaste riietusruumidega. Kooli staadion on amortiseerunud. Rahuloluküsitlustest saadud tagasiside kinnitab erinevate huvigruppide rahulolematust olemasolevate sportimistingimustega. 
 
Kool on korduvalt esitanud taotlused kooli pidajale täiendavate rahaliste vahendite saamiseks koolimaja vana osa fassaadi, staadioni ja võimla kapitaalremondiks, samuti akende soojustamiseks, kanalisatsioonitorustiku remondiks ja ventilatsiooni väljaehitamiseks. Seni ei ole esitatud taotlusi rahuldatud.
 
Tartu Karlova Gümnaasiumis toimunud riikliku järelevalve aktis on kooli pidajale tehtud kolm ettepanekut: leida võimalusi õueala parendamiseks ja turvalisemaks muutmiseks (piirdeaia rajamine, kooli maa-alal asuva vana ja otstarbetu hoone lammutamine), õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustavate riskifaktorite kõrvaldamiseks, koolimaja fassaadi remondiks, aula ja võimla põranda uuendamiseks ning koolipsühholoogi töökeskkonna parendamiseks.
 
Säästliku majandamise ja keskkonnahoiu valdkonnas on saavutatud edu: kulud on kahanenud, sh on jälgitud normaalse töökeskkonna säilitamist. CO2 kvootide rahade toel on soojustatud koolimaja uue osa välisfassaad ja vana osa katusealune, vahetatud uue osa katus ning rekonstrueeritud väike võimla.
 
Tartu Karlova Gümnaasiumis on läbi viidud töökeskkonna riskianalüüs. Kooli olulisemaks puudujäägiks infrastruktuuri osas on tehnoloogiaõpetuseks vajaliku õppebaasi puudumine. Tehnoloogiaõpe toimub Tartu Forseliuse Koolis.  
Töökeskkonna riskianalüüsist johtuvalt on parandatud klassitahvlite valgustatust. Kooli omatuludest saadud vahenditega on igal koolivaheajal tehtud sanitarremonti. 
On taotletud ja saadud lisaraha projektide kirjutamise kaudu: 2011/2012. õppeaastal 1900 € ja 20012/2013. õppeaastal 3087 €.
 
Käesoleva sisehindamisperioodi jooksul on tervisekaitseamet ja päästeamet valdkonnapõhise järelevalve käigus teinud koolile ühe ettekirjutuse: vahetada koridorides paiknevad avariivalgustid.
 
Infotehnoloogia valdkonna edasiarendamine on võimaldanud hoida aktiivselt töös kooli veebilehte, sise- ja välisvõrku. Kool on arvutitega hästi varustatud (2 arvutiklassi, õpetaja arvutid kabinettides, õpetajate toas ning raamatukogus). 30 õppekabinetis on videoprojektor. Loodud tingimused võimaldavad õpetajatel kasutada õppetundide mitmekesistamiseks erinevaid metoodikaid, kaasaegset õppevara  ning e-õppe keskkonda. Kooli infosüsteemis on tehtud olulisi täiendusi ja see vastab hetkel vajadustele. Stabiilne ja kiire internetiühendus tagab kooli töötajate ligipääsu vajalikele andmebaasidele ja materjalidele. 
 
Rahuloluküsitlustest selgub, et kõikide huvigruppide arvates on info liikumine, kodu ning kooli vaheline koostöö paranenud tänu E-koolile. Lapsevanema E-kooli kasutamise arvukus ja sagedus on kogutud andmete põhjal järjepidevalt kasvanud. 
 
RIKS programmi kasutamine kooli raamatukogus on hõlbustanud igapäevast tööd, triipkoodiga on varustatud kogu ilu- ja metoodiline kirjandus ning põhikooli ja gümnaasiumi õpikud. Seisuga 31.08.2013 on raamatukogus 12799 ilu- ja metoodilise kirjanduse eksemplari ning 20189 õpikut. Raamatukogu kasutavad kõik õpilased ja õpetajad.
 
Parendusvajadused 
 
Taotleda täiendavaid rahalisi vahendeid kooli pidajalt kanalisatsioonitorustiku osaliseks väljavahetamiseks, koolimaja uue osa ventilatsiooniprobleemi lahendamiseks, spordiväljaku ja WC-de renoveerimiseks, koolimaja vana osa fassaadi uuendamiseks ja akende soojustamiseks.
Taotleda arendusprojektide ja koostööprojektide kaudu täiendavaid rahalisi vahendeid õpikeskkonna ja õppevahendite kaasajastamiseks ning infotehnoloogia valdkonna arendamiseks.
Hoida olemasolevaid infosüsteeme jätkuvalt töös ja kaasajastada neid vastavalt vajadusele. 
 Leida võimalusi õpilastele täiendavate huviringide pakkumiseks.
 Leida võimalusi õuesõppe aktiveerimiseks ning aktiivõppemeetodite edukaks rakendamiseks. 
 Viia läbi ülekoolilisi õpilaste nõupidamisi ja klassijuhatajatunde, suunamaks õpilasi säästlikult majandama, kooli vara ja keskkonda hoidma. 
 
 

4.    Tegevuskava 2014-2018

Arendustegevuse valdkonnad põhieesmärkide realiseerimiseks:
Õppimine ja õppija areng
Meie inimesed
Kooli juhtimine ja areng
Koostöö siht- ja sidusgruppidega
Füüsilise õpikeskkonna parendamine
 
 

4.1.      Õppimine ja õppija areng

Eesmärk Tegevused Mõõdik Koostöögrupp
Iga õpilane saavutab oma võimetele vastavaid tulemusi.  Õpilase arengu jälgimine ja regulaarne tagasiside andmine.
 Õppimise mitmekesistamine ja kaasajastamine (erinevad õppemeetodid ja  –vormid, e-keskkondade kasutamine).
Tasemetööde ja üleminekueksamite analüüsimine ning sellest lähtuv õppetegevuse parendamine.
Õpilaste motiveerimine ja avalik tunnustamine.
arenguvestlus õpilase ja vanemaga, ümarlaud 
trimestri- ja aastahinded klassikursuse kordajate arv tasemetööde ja üleminekueksamite tulemused võrdluses trimestrihinnetega tunnustatud õpilaste arv
 
juhtkond õpetajad klassijuhatajad
Õppe- ja ainekavad (sh koorikooli õppe- ja ainekavad)  on innovaatilised ja kooli eripära arvestavad. 
 
Kooli (sh koorikooli) õppe- ja ainekava järjepidev arendamine.
Aine- ja teemanädalate korraldamine.  Õuesõppe, aktiivõppe, projektõppe, uurimusliku õppe, e-õppe ja muude metoodikate aktiivne kasutamine aine- tundides ja  kajastamine õpetajate töökavades.
Erinevate õppeainete integreerimine, ainevaldkondade ühisosa leidmine ja koostöö kokkuleppimine õpetajate vahel.
Õpetajate koolitamine erinevate metoodikate
rahuloluküsitlus üritused ainekavad töökavad tunnijaotusplaan üldtööplaan sisehindamise analüüs koostööpartnerite arv juhtkond aineõpetajad  aineühendused klassijuhatajad
 
 
  kasutamise alal.
Koostööpartnerite kaasamine õppekava tulemuslikumaks rakendamiseks.
Õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkuse järjepidev hindamine.
   
Iga haridusliku erivajadusega õpilase jaoks on toimiv tugisüsteem. Laste arengu jälgimise süsteemi kaasajastamine, dokumentatsiooni korrastamine. 
Õpilaste arengu süsteemne jälgimine, probleemide varane märkamine ja konstruktiivne koostöö kooli, õpilase ja lapsevanema vahel.
 Õpiabi võimaldamine.
 Logopeedilise abi võimaldamine.
 Koolipsühholoogi teenuse võimaldamine.
 Sotsiaalpedagoogi teenuse võimaldamine.  Rakendatud tugimeetmete pidev analüüsimine.
 Õpilaste iseloomustuste, vaatluskaartide ja pidepunktide täitmise ning koostamise koolitused.
Täiendava õpiabiõpetaja koolitamine.
õppetöö tulemused klassikursuse kordajate ja koolikohustuse mittetäitjate arv rahuloluküsitlus
 
juhtkond õpetajad kooli tugispetsialistid
lapsevanemad
 
Andekatel õpilastel on võimalus oma annet edasi arendada. Andekatele õpilastele lisavõimaluste ja – tegevuste pakkumine koostöös Loodusmaja, Ahhaa-keskuse, TÜ Teaduskooli jt. asutustega.
Koorikooli õpilastele esinemisvõimaluste loomine Tartu linna koolides, lasteaedades, kirikutes jne.
Koorikooli õpilastele täiendavate esinemisvõimaluste loomine koostöös Vanemuise teatri ja erinevate kutseliste muusikaliste kollektiividega.
Õpilaste aineolümpiaadidel ja konkurssidel
osaluste arv  osalejate arv huvitegevuse registrid soorituse kvaliteet arenguvestlus toimunud esinemiste arv ja analüüs
 
õppealajuhatajad  õpetajad  klassijuhatajad koorikooli juhataja
  (sh koorikonkurssidel) osalemise võimaldamine ning nende juhendamine ja toetamine.
Põhiainete õpetamise võimaldamine tasemerühmades. 
Koolivälises huvitegevuses osalemise vajaduste määratlemine, analüüsimine ja toetamine. 
   
Iga põhikooli lõpetaja teab oma tugevaid külgi ja temast on kujunenud tervikliku mina- ja maailmapildiga isiksus, kes suudab end edukalt teostada erinevates rollides ning kes on valmis elukestvaks õppeks. Järjepidev karjääriõpe ja –nõustamine ning sellega seotud erinevate ainevaldkondade ürituste korraldamine kõikides kooliastmetes.
Erinevaid elukutseid tutvustavate ürituste ja õppekäikude korraldamine.
Ühtsetest väärtushinnangutest lähtumine ja  väärtuskasvatuse kajastamine läbiva teemana erinevates kooli tööd ja arengut reguleerivates dokumentides ning õppetööd toetavates tegevustes.
Terviseedendus ja liikumise ning säästva käitumisviisi propageerimine.
toimunud ürituste ja õppetööd toetavate tegevuste analüüs arenguvestlused rahuoluküsitlused ja teised tagasisideküsitlused karjäärikoordinaator klassijuhatajad juhtkond õpetajad
 

4.2.    Meie inimesed

Eesmärk Tegevused Mõõdik Koostöögrupp
Koolis töötavad asjatundlikud, innovaatilised ja motiveeritud töötajad.
 
Personali vajaduse määratlemine, planeerimine ja värbamine.
Uutele kolleegidele tugiisiku või mentori määramine.
Koolitusplaani koostamine lähtuvalt sisehindamise ja eneseanalüüsi tulemustest ning koolitustel osalemise võimaldamine.
Positiivse kogemuse ja parima praktika
rahuloluküsitlus ürituste analüüs 
läbitud koolituste arv ja analüüs kolleegilt-kolleegile koolituste arv arenguvestlus
eneseanalüüs
 
 
juhtkond aineühendused  õpetajad
 
  jagamine kolleegilt kolleegile.
Kooli töötaja arengut toetavatel õppekäikudel ja projektides osalemise võimaldamine.
Haridustehnoloogia valdkonna arendamine ja töötajate koolitamine kaasaegse õppevara kasutamiseks.
Õpetaja arengu hindamine läbi eneseanalüüsi ja arenguvestluste.
Töötajate tunnustamine kindlate kriteeriumite alusel. 
Kooli töötajate omavahelise suhtlemise tõhustamine ühisürituste korraldamise kaudu.
   
Koolis valitseb positiivne töökeskkond. Kooli töötajate tööjaotuse ja vastutusala selge piiritlemine, normdokumentides sätestamine ja ellurakendamine.
Ametijuhendite ja töölepingute kaasajastamine ja avalikustamine.
Töötajatele tagasiside andmine, vastava süsteemi täiendamine.
Kooli töötajate järjepidev kaasamine ühisürituste planeerimisse ja läbiviimisse.
Kokku lepitud väärtushoiakutest lähtuv käitumine ja töökorralduse reeglitest juhindumine.
ametijuhendid töölepingud arenguvestlused rahuloluküsitlused töökorralduse reeglid kaasatud töötajate arv juhtkond
õpetajad
 
 
 

4.3.          Kooli juhtimine ja areng

Eesmärk Tegevused Mõõdik Koostöögrupp
Karlova kool on avatud
haridus- ja kultuurikeskus.
 
Mitmekesise koostöö arendamine kogukonnaga - Karlova Seltsi, naaberkoolide, lasteaedade, noortekeskuste, vilistlaste ja huvikoolidega.
Tartu Karlova Kooli ja koorikooli tutvustavate
õppeaasta kokkuvõte  ürituste analüüs koorikooli õpilaste arv toimunud koorikooli õpilaste direktor õppealajuhatajad koorikooli juhataja õpetajad
 
  videoklippide valmistamine ja avalikustamine kooli veebilehel.
Koorikooli tutvustava infovoldiku väljaandmine ja koorikooli tutvustamine Tartu linna haridusasutustes.
Koorikooli kollektiivide CD-plaadi ettevalmistamine ja väljaandmine.
Tartu linna muusikaliste võimetega õpilaste koorikooli vastuvõtutingimustest teavitamine ja koorikooli tegevuses osalemise võimaldamine.
Kontserttegevuse laiendamine väljapoole Tartut ja Eestit. 
Maine kujundamine läbi positiivsete meediakajastuste.
Kooli veebilehekülje muutmine informatiivseks ja atraktiivseks. 
Kooli vilistlaste kaasamine kooliellu.
avalikud esinemised kooli ja koorikooli tutvustavad videoklipid
koorikooli kollektiivide CD-plaat infovoldik meediakajastuste arv
kooli veebileht
 
vilistlased
Koolis toimib kaasav juhtimine.  Kooli töötajate ja teiste sisemiste huvigruppide pidev kaasamine koolitöö planeerimisse, hindamisse,  arendustegevusse ja probleemide lahendamisse.
Aineüleste suhtlustasandite võimaldamine läbi erinevate töögruppide ja õpikogukondade.
Iga-aastaste rahuloluküsitluste läbiviimine.
 Huvijuhi ametikoha loomine huvitegevuse ja koostööprojektide paremaks koordineerimiseks.
rahuloluküsitlus arenguvestlus õpikogukondade tegevukava ürituste ja projektide arv ürituste analüüs
 
juhtkond õpetajad
Töökorralduslikud alusdokumendid on kooskõlas kehtiva seadusandluse ja kooli tegeliku töökorraldusega.   Järjepidev kooli igapäevast tööd reguleerivate alusdokumentide analüüsimine ja täiendamine. 
Kooli normdokumentide ja kordade rakendamine ühiste väärtuste  ja hoiakute kujundamise eesmärgil.
 
 
põhimäärus õppekava  kodukord õppeaasta kokkuvõte sisehindamise analüüs rahuloluküsitlus arenguvestlus  täiendatud arengukava juhtkond õpetajad
Info on kergesti leitav ja operatiivne. E-kooli võimaluste propageerimine operatiivse info vahendamise kanalina. 
Info administreerimise korraldamine siseveebis.
Kooli veebilehekülje uuendamine.
 Asutusesisese avaliku dokumendikeskkonna intranet korrastamine.
kooli veebileht ja selle külastatavus rahuoluküsitlus arenguvestlus infojuht
juhtkond
 
Õpilased ja nende vanemad on rahul kooliga. Õpilaste, lastevanemate ja kooli töötajate rahulolu uurimine, analüüsimine ning saadud info kasutamine kooli parendamiseks. 
Lapsevanemate aktiivne kaasamine kooli tegevustesse ja arendamisse.
rahuloluküsitlused arenguvestlused
hoolekogu koosolekute arutelukavad
juhtkond
õpetajad
 
Koolipere peab lugu kooli traditsioonidest. Traditsiooniliste, kooli meie- tunnet suurendavate ürituste järjepidev korraldamine.
Õpilaste ja õpetajate aktiivne kaasamine ürituste ettevalmistamis- ja läbiviimisprotsessi. 
toimunud ürituste arv ja analüüs juhtkond õpetajad
 
 

4.4.          Koostöö siht- ja sidusgruppidega    

 
Eesmärk Tegevused Mõõdik Koostöögrupp
Oleme kursis erinevate siht- ja sidusgruppide vajaduste ning ootustega. 
 
Tagasisideküsitluste läbiviimine siht- ja sidusgruppide seas.
 Koostöö kavandamine vastastikku arendavate siht- ja sidusgruppidega.
Koostööprojektide elluviimine.
rahuloluküsitlus arenguvestlus temaatiline küsitlus
toimunud koostööprojektide arv ja analüüs
juhtkond õpetajad
Erinevad siht- ja sidusgrupid on kaasatud kooli arendustegevusse ja ettevõtmistesse.
 
Sihtgruppide (õpilased, õpetajad, lapsevanemad, hoolekogu, õpilasesindus, vilistlased) pidev kaasamine kooli arendustegevusse ja ettevõtmistesse.
Ühisürituste korraldamine erinevate sidusgruppidega (Karlova Selts, naaberkoolid ja –lasteaiad, noortekeskused, huvikoolid,
õppeaasta kokkuvõte üldtööplaan sisehindamise analüüs hoolekogu tööplaan õpilasesinduse tööplaan rahuloluküsitlus arenguvestlus temaatiline küsitlus juhtkond õpetajad hoolekogu õpilasesindus
lapsevanemad
vilistlased
 
  teater Vanemuine, Eesti Kontsert jne) või nende poolt korraldatud üritustel osalemine. 
Vilistlaste ja lapsevanemate aktiivsem kaasamine karjääriõpetusel, ürituste korraldamisel, kooli tutvustavate infomaterjalide välja töötamisel ja avaldamisel.
Siht-ja sidusgruppide tunnustamise ja tänamise süsteemi arendamine.
tunnustuste  ja tänamiste arv  
Koostöö siht- ja sidusgruppidega toetab ja mitmekesistab õppe-ja kasvatustegevust.
 
 
Erinevate ürituste (ainenädalad, projektipäevad, lõimingupäevad, õppekäigud, liikluspäevad, luule- ja jutuvestjate konkursid, kooli näiteringi ja professionaalsete teatrite esinemised, klassitants, kontserdid, aktused,  juhtkonna vastuvõtud jne) korraldamine.
Koostöö jätkamine Vanemuise teatri ja Eesti Kontserdiga.
Muusikaalase koostöö arendamine erinevate kutseliste muusikakollektiividega.
Koorikooli õpilaste aktiivne osalemine Tartu linna avalikel üritustel.
Kontserttegevuse ja  heategevuslike ürituste korraldamine.
Kunstigalerii töö jätkamine. 
üldtööplaan toimunud ürituste arv  ürituste analüüs arenguvestlus rahuloluküsitlus näituste arv juhtkond õpetajad
 
 

4.5.          Füüsilise õpikeskkonna parendamine

 
Eesmärk Tegevused Mõõdik Koostöögrupp
Kooliümbrus, -ruumid ja
inventar on funktsionaalne, esteetiline ja kaasaja nõuetele vastav.
Eelarve planeerimise ja kasutamise põhimõtete analüüsi läbiviimine.
Eelarveliste vahendite optimaalne planeerimine turvalise, ohutus- ja
tervisekaitsenõuetele vastava, õpilase arengut
õppeaasta kokkuvõte  rahuloluküsitlus arenguvestlus taotluste esitamise arv
rahuldatud taotluste arv ja saadud
juhtkond projektijuht õpetajad kooli pidaja Tartu
Linnavalitsus
  soodustava õpikeskkonna loomiseks.
Täiendavate rahaliste vahendite taotlemine arendus- ja koostööprojektide kaudu õppevahendite (sh koorikooli instrumentide) kaasajastamiseks ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna arendamiseks.
Täiendavate rahaliste vahendite taotlemine kooli pidajalt:
-      kanalisatsioonitorustiku osaliseks      väljavahetamiseks;
-      koolimaja uue osa ventilatsiooniprobleemi  lahendamiseks;    
-      WC-de renoveerimiseks;
-      spordiväljaku renoveerimiseks;
-      koolimaja vana osa fassaadi uuendamiseks; - akende soojustamiseks;
-      kooli piirdeaia väljaehitamiseks.
täiendav rahaline ressurss soetatud õppevahendid
teostatud renoveerimis- ja remonttööd
 
 
Koolipere hoiab kooli vara ja keskkonda ning majandab säästlikult. Olemasoleva füüsilise õpikeskkonna säilimise tagamine läbi õpilaste säästlikult majandava, kooli vara ja keskkonda hoidva käitumise kujundamise. 
Säästva arengu põhimõtete aktiivsem ellurakendamine.
kulud elektrienergiale, veele, soojusele, sanitaarremondile, kooli mööblile  juhtkond õpetajad
 
 

5.       Arengukava uuendamise kord

Arengukava täitmist analüüsitakse ja tehakse kokkuvõte jooksva õppeaasta augustikuises õppenõukogus.
 
Parendused ja täiendused arutatakse läbi õppenõukogus, hoolekogus ja õpilasesinduses ning tehakse ettepanekud arengukava tegevuskavasse muudatuste sisseviimiseks kooli pidajale. 
 
Arengukava perioodi lõppedes koostatakse lähtuvalt sisehindamise analüüsist uus arengukava, mille kehtestab Tartu Linnavalitsus.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt