TARTU KARLOVA KOOL
EST

Kodukord

 

 

Tartu Karlova Kooli kodukord

Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 138, 11.04.2013.
Muudetud direktori käskkirjaga nr 248,  04.09.2014.
Muudetud direktori käskkirjaga nr 214, 14.09.2016.
Muudetud direktori käskkirjaga nr 5, 09.01.2018.
Muudetud direktori käskkirjaga nr 307, 03.09.2018.


1. Õppetöö korraldus
1.1. Õpilasel on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

1.2. Kool töötab trimestrite süsteemis. Trimestrite ajad avalikustatakse iga õppeaasta 1.septembril.

1.3. Põhikooli lõpueksami ja 8. klassi üleminekueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.

1.4. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormiks on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tööplaanile.

1.5. Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.00. Koolimaja uks avatakse kell 7.00 ja suletakse 21.30.

1.6. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit iga õppetunni kohta. Söögivahetundide pikkus on 20 minutit.

1.7. 1. ja 2. klassis on õpilaste päevakavas pikk paus (PP). Pikk paus on ette nähtud aktiivseks liikumiseks vabas õhus ning rahulikuks koolilõuna söömiseks.

1.8. 1. klassis on õpilaste päevakavas pikapäevarühma tunnid, kus korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilastele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel.

1.9. Koolis võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.

1.10. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 kraadi ja võimla õhutemperatuur vähem kui 18 kraadi. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhutemperatuur on -20 kraadi ja madalam 1.-6. klassini ning - 25 kraadi ja madalam 7.-9. klassini. Madalast välisõhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhutemperatuuril kuni -10 kraadi, 7.-9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhutemperatuuril kuni -15 kraadi, mõõduka tuule korral tuulekiirusel 8 m/s
(aluseks võetakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehe http://www.ilmateenistus.ee igapäevased andmed).

1.11. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.


2. Õppetöös osalemine ja koolis korraldatavast õppest puudumine
2.1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

2.2. Õpilane väärtustab oma kooli õppetööd ja sellepärast ei planeeri puudumisi õppetöö ajast. Kui see siiski on mingil põhjusel vajalik, tuleb eelnevalt esitada direktori nimele põhjendusega avaldus, millele on lisatud aineõpetajate ja klassijuhataja kooskõlastused.             
Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Lubava otsuse korral jälgib õpilane koos lapsevanemaga elektroonilist päevikut ning täidab vastavalt sellele õppeülesandeid, et vältida õppetöös mahajäämist.

2.3. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Mõjuvad põhjused on järgmised:
2.3.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
2.3.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
2.3.3. olulised perekondlikud põhjused;
2.3.4. kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel;
2.3.5. osalemine õiguskaitseorganite menetlustoimingutes.
 

3. Õppetööst puudumisest teavitamine
3.1. Õpilase vanem või eestkostja (edaspidi vanem) teavitab klassijuhatajat, kui õpilane peab olema õppetööst eemal, vastasel juhul loetakse puudumised põhjendamatuks.

3.2. Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta. Kui õpilasel on vajadus koolist lahkuda õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat, aineõpetajat või õppealajuhatajat ja saab lahkumiseks loa.

3.3. Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.

3.4. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on klassijuhatajal ja sotsiaalpedagoogil õigus küsida vanemalt täiendavaid selgitusi. Vajadusel võib sotsiaalpedagoog vastavalt õpilase elukohajärgse omavalitsuse poolt kehtestatud korrale pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

3.5. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kooli sotsiaalpedagoog õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Teavitamine toimub hiljemalt järgmisel õppest puudumise nädalal vastavalt omavalitsuse poolt kehtestatud korrale. Sellisel juhul korraldab valla- või linnavalitsus meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

3.6. Õppest puudumise üle peab Stuudiumi kaudu arvestust klassijuhataja. Õppest puudumisest tehakse Stuudiumi sissekannete alusel kokkuvõte iga trimestri lõpus ja sellest teavitatakse vanemat klassitunnistuse kaudu (I, II trimestri lõpus elektrooniliselt, õppeperioodi lõpus paberkandjal).

3.7. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe trimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

3.8. Kooli esindamise eesmärgil planeeritud puudumisest teavitab klassijuhatajat ja vanemat üritust korraldav õpetaja.

4. Hindamine
4.1. Hindamise põhimõtted TKK-s on lahti kirjutatud TKK õppekava üldosas punkt 11.

4.2. Hindamisest teavitamine:
4.2.1. Trimestri jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitab aineõpetaja õpilast trimestri algul.
4.2.2. Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase jooksvatest hinnetest / hinnangutest Stuudiumi kaudu.
Kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab klassijuhataja õpilast ja vanemat õpilase hinnetest paberil vormistatud hinnetelehe kaudu.Paberkandjal hinnetelehe väljastab klassijuhataja hiljemalt kaks õppenädalat enne trimestri lõppu.
4.2.3. Iga trimestri lõpus teavitab kool õpilast ja vanemat kokkuvõtvatest hinnetest / hinnangutest klassitunnistuse kaudu (I, II trimestri lõpus elektrooniliselt, õppeperioodi lõpus paberkandjal).
 

5. TKK õpilasreeglid
5.1. Õpilane käitub igas olukorras viisakalt:
5.1.1. kannab koolis puhast, korrektset ja õpilasele sobivat riietust;
5.1.2. jätab üleriided ja välisjalatsid garderoobi, viibib kooli ruumides vahetusjalanõudes;
5.1.3. kannab aktustel pidulikku riietust;
5.1.4. hoiab puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil;
5.1.5. osaleb tunnis klassikaaslaste ja õpetaja tööd segamata;
5.1.6. käitub vahetundides ennast ja teisi ohtu seadmata;
5.1.7. õpilane ei kasuta mobiiltelefoni, tahvelarvutit vm nutiseadet koolipäeva jooksul,  v.a juhul, kui aineõpetaja on andnud loa kasutada eeltoodud vahendeid õppetöö eesmärgil. Erandkorras helistamiseks küsib õpilane luba õpetajalt.
5.1.8. sööb/joob ainult kooli sööklas või kokkuleppel aineõpetajaga klassiruumis.


5.2. Õpilane suhtub õppetöösse kohusetundlikult:
5.2.1. valmistub igaks õppetunniks;
5.2.2. võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppevahendid;
5.2.3. võtab osa kõigist õppekavaga määratletud ainetundidest vastavalt tunniplaanile;
5.2.4. osaleb tunnis aktiivselt, mõtestatult, loovalt;
5.2.5. kasutab õppetunnis ainult õpetaja poolt määratletud, õppetööks vajalikke vahendeid;
5.2.6. mobiiltelefon on õppetunnis välja lülitatud või hääletul seadel;
5.2.7. hoiab koolipersonali ja kaasõpilaste privaatsust (kooli territooriumil ilma koolipersonali ja õpilaste loata ei filmi, lindista ega pildista);
5.2.8.  kui õpetaja ei ilmu viie minuti jooksul tundi, teavitab klassi esindaja sellest õppealajuhatajat või kooli kantseleid;
5.2.9.  1.-3. klassi õpilane sisestab kodused ülesanded ja jooksvad teated õpilaspäevikusse;
5.2.10. 4.-9. klassi õpilane vastutab koduste ülesannete ja muu vajaliku informatsiooni omamise eest (õpilaspäevik, märkmik vmt);
5.2.11. hoiab isiklikku vara, kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta;
5.2.12. laenutab õppeaasta algul kooli raamatukogust vajalikud õpikud ja tagastab need õppeperioodi lõppedes kooli raamatukogule;
5.2.13. hoiab ühiskondlikku vara. Kooliruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab lapsevanem tekitatud kahju;
5.2.14. ei võta kooli kaasa õppetööks mittevajalikke esemeid;
5.2.15. ei lahku koolipäeva jooksul kooli territooriumilt ilma vastava loata.

5.3. Õpilane järgib tervislikke eluviise ja ohutusnõudeid:
5.3.1. osaleb kõigil õppekavas määratletud tervise- ja spordiüritustel;
5.3.2. peab enese füüsilist arengut sama tähtsaks kui vaimset;
5.3.3. järgib reeglit "TKK õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke, ei tarvita tubakatooteid, ei kasuta narkootilisi aineid";
5.3.4. täidab õppekäikudel, ekskursioonidel ja matkadel täpselt õpetajate ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi ning Liikluseeskirju;
5.3.5. järgib õpperuumides kehtestatud ohutusnõudeid;
5.3.6. järgib tuleohutuse reegleid ja osaleb vastaval väljaõppel.

5.4. Õpilasel on võimalus:
5.4.1. saada täiendavat abi õpetajatelt ja tugispetsialistidelt vastavalt koolis kehtivatele õpilaste juhendamise ja HEV õpilaste õppe korraldamise põhimõtetele;
5.4.2. osaleda kooli huviringide töös;
5.4.3. kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooskõlastatult kooli majandusjuhatajaga;
5.4.4. esmaabile koolis;
5.4.5. olla valitud õpilasesindusse ning selle kaudu teha ettepanekuid kooli juhtkonnale ja õppenõukogule;
5.4.6. õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava Haridus-ja Teadusministeeriumi poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks;
5.4.7. rentida koolikapp BLOND RENT OÜ-lt (info www.blondrent.ee);
5.4.8. kasutada kooli raamatukogu ja avatud õpperuumi;
5.4.9. kasutada arvutit kooli arvutiklassis väljaspool õppetunde õpetajaga kokkulepitud ajal.

6. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite ennetamine, reageerimine, teavitamine ning lahendamine
6.1. Ennetamine:
6.1.1. koolis on salvestav videovalve. Videosalvestisi on vajadusel õigus vaadata, kasutada ja edastada kooli juhtkonnal;
6.1.2. koolis toimib õpetajate korrapidamise süsteem;
6.1.3. kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse;
6.1.4. igal koolitöötajal on õigus kontrollida õpilaste koolihoonest või -territooriumilt sisse- ja väljaliikumist;
6.1.5. igal koolitöötajal on õigus kontrollida võõraste isikute viibimist koolihoones ja  -territooriumil;
6.1.6. vajadusel on koolitöötajal õigus paluda võõral koolihoonest või –territooriumilt lahkumist;
6.1.7. koolil on oma tugimeeskond (klassijuhataja, õppejuhid, HEV-koordineerija, tugispetsialistid), kelle poole võib õpilane alati pöörduda.

6.2. Teavitamine, reageerimine ja lahendamine:
6.2.1. koolipere vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama esimesel võimalusel. Teavitada tuleb klassijuhatajat ja/või sotsiaalpedagoogi ja/või õppejuhti ja/või kooli direktorit ja/või politseid;
6.2.2. kool teavitab väära teo toime pannud õpilase vanemaid ning ühiselt otsitakse lahendusi;
6.2.3. väära teo toime pannud õpilaselt on koolitöötajal õigus nõuda juhtunu kohta selgituskirja;
6.2.4. probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja, kes otsustab lahenduse järgmised sammud;
6.2.5. kooli direktor võib vajadusel kooli nimel pöörduda kohaliku omavalitsuse, politsei või kohtu poole;
6.2.6. kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes, suitsetavad või õigusvastaselt käituvad isikud, tuleb pöörduda koheselt politsei poole, kes rakendab meetmeid vastavalt seadusele;
6.2.7. õpilaste väärkohtlemise kahtluse korral peab kooli töötaja pöörduma lastekaitse esindaja ja/või politsei poole.

6.3. Kiusamisvaba Kooli (KiVa programm)
Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eesmärgil rakendame koolis alates 1. septembrist 2017 Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmi.
KiVa programmil on tugev teoreetiline baas, mis toetub juhtivate ekspertide aastatepikkusele uurimistööle ning mis keskendub kiusamisvastases töös ennekõike eakaaslaste suhtumise mõjutamisele, julgustab õpilasi toetama ohvrit ning rääkima kiusamisest täiskavanutele.  

Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programm:
-  sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
-  kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;
-  programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Kiusamisjuhtumite teavitamise, neile reageerimise ja lahendamise korraldus on täpsemalt lahti kirjutatud dokumendis “KiVa programmi rakendamine Tartu Karlova Koolis”: https://docs.google.com/document/d/1jTUia4-4CjulYaVwZYTA7tRNG8hT1M3qXEU__32L_Hg/edit?usp=sharing


7. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes
7.1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavaid olukordi koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ning proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

7.2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele ning tema vanemale tugi- või mõjutusmeetme valikut.

7.3. Õpilase suhtes võib rakendada järgnevaid tugimeetmeid:
7.3.1. konsultatsioonitunnid;
7.3.2. arenguvestluse läbiviimine;
7.3.3. õpilase ja lapsevanema kutsumine kooli ümarlauda, milles osaleb kooli tugimeeskond, vajadusel aineõpetajad, direktor, lastekaitsetöötaja, noorsoopolitsei;
7.3.4. individuaalse õppekava rakendamine;
7.3.5. õpilase suunamine kooli juures tegutsevasse huviringi, pikapäevarühma;
7.3.6. tugispetsialisti teenuse osutamine (sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, eripedagoog).

7.4. Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut mõjutusmeedet (järgnevad mõjutusmeetmed ei ole esitatud rakendamise järjekorrana, meetme valik tehakse vastavalt konkreetsele juhtumile):
7.4.1. suuline märkus;
7.4.2. kirjalik märkus õpilaspäevikus või Stuudiumis;
7.4.3. vestlus klassijuhataja või aineõpetajaga;
7.4.4. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
7.4.5. õpilasega tema käitumise arutamine sotsiaalpedagoogi, õppejuhi või direktori juures;
7.4.6. õpilase ja lapsevanema kutsumine kooli ümarlauda, milles osaleb kooli tugimeeskond, vajadusel aineõpetajad, direktor, lastekaitse töötaja, noorsoopolitsei;
7.4.7. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
7.4.8. õpilasele tugiisiku määramine;
7.4.9. kirjalik noomitus;
7.4.10. õppetööks mittevajalike esemete hoiulevõtmine:
7.4.10.1. õppetööks mittevajalikud esemed asetab õpilane vastava korralduse peale õpetaja lauale;
7.4.10.2. äravõetud esemed tagastab õpetaja ainetunni lõppedes;
7.4.10.3. korduva õppetunnis mittevajalike esemete hoiulevõtmise korral toimub õpilase vestlus klassijuhataja ja lapsevanemaga, mille käigus sõlmitakse edasised kokkulepped.

7.4.11. erandkorras on õpetajal õigus õpilane õppetunnist eemaldada koos kohustusega viibida õpetaja määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused. Järelevalve ja pedagoogilise juhendamise tagab meetme rakendaja;

7.4.12. erandkorras võib kooli tugimeeskond kohaldada õpilasele kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimist. Vastav meede viiakse ellu õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

7.4.13. erandkorras võib kohustada õpilast viibima koolis koos määratud tegevusega pärast õppetundide lõppemist kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. Järelevalve, pedagoogilise juhendamise ja vanema teavitamise kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis tagab meetme rakendaja.

7.4.14. ajutine keeld võtta osa kooli õppekavavälisest tegevusest, näiteks üritustest ja väljasõitudest. Vanema teavitamise kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis tagab meetme rakendaja;

7.4.15. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused:
7.4.15.1. võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul;
7.4.15.2. õppenõukogu otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu;
7.4.15.3. õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine;
7.4.15.4. piiratud teovõimega õpilase vanem tagab käesolevas lõikes nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.

7.4.16. õpilase koolist väljaarvamine:
7.4.16.1. kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
7.4.16.2. kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;


8. TKK õpilase tunnustamine
8.1. Õppeperioodi ajal, õppenõukogu otsusel õppeperioodi lõpus ja kooli lõpetamisel tunnustatakse eduka õppimise korral õpilast vastavalt järgmisele korrale:
8.1.1. õpetaja suuline kiitus;
8.1.2. õpetaja kirjalik tänu või kiitus õpilaspäevikus või Stuudiumis;
8.1.3. direktori käskkirjaline kiitus ja tunnustamine TKK kodulehel osalemise eest ülelinnalistel ja üleriigilistel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel;
8.1.4. kiituskiri „Väga hea õppimise eest” antakse põhikooli õpilasele, kelle aastahinded /  hinnangud on kõikides õppeainetes välja arvatud muusika (solfedžo), kunst, tööõpetus ja kehaline kasvatus „väga hea” . Ettepaneku õpilase tunnustamise kohta teeb õppenõukogule klassijuhataja;
8.1.5. kiituskiri „Väga heade tulemuste eest õppeainetes” antakse 4.-8. klassi õpilasele, kelle aastahinne / hinnang on “väga hea” ja õpilane on osalenud edukalt ainealastel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel ning põhikooli lõpetajale, kellel selles aines on aastahinne ja eksamihinne „väga hea” või aastahinne „väga hea“ ja õpilane on edukalt osalenud ainealastel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel. Ettepaneku õpilase tunnustamise kohta teeb õppenõukogule aineõpetaja;
8.1.6. kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli lõpetajale, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea”. Ettepaneku õpilase tunnustamise kohta teeb õppenõukogule klassijuhataja;
8.1.7. „Kiidukiri” antakse 1.-9. klassi õpilasele, kelle kõikide õppeainete aastahinded / hinnangud on „hea” ja  „väga hea”.
8.1.8. „Karlova kass” antakse kiitusega põhikooli lõpetajatele ning ülelinnalistel, riiklikel ning rahvusvahelistel olümpiaadidel 1.-3. koha saavutanud õpilasele;
8.1.9. „TKK tänukiri”
8.1.9.1. antakse kooli juhtkonna vastuvõtule kutsutud õpilasele ja õpetajale;
8.1.9.2. kiitusega põhikooli lõpetanud õpilaste vanematele;
8.1.9.3. antakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tunnustatud õpilase vanematele;
8.1.10. Kooli juhtkonna vastuvõtt edukatele õpilastele ja neid juhendanud õpetajatele.
Vastuvõtule kutsutakse:
8.1.10.1. ülelinnalistel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel 1.- 6. koha saavutanud õpilased ja neid juhendanud õpetajad;
8.1.10.2. üleriiklikel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel 1.- 10. koha saavutanud õpilased ja neid juhendanud õpetajad;
8.1.10.3. rahvusvahelistel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel osalenud õpilased ja neid juhendanud õpetajad.


 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt