TARTU KARLOVA KOOL
EST

Loovtööd

Tartu Karlova Kooli  III kooliastmes korraldatava loovtööd juhend.
 
Põhikooli III kooliastmes sooritab õpilane loovtöö, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.
 
Loovtöö eesmärgid:
 • pakkuda võimetekohast eneseteostamise võimalust;
 • toetada õpilase loomingulist algatusvõimet;
 • arendada õpilase enesereflektsiooni ja kriitilist mõtlemist;
 • arendada õpilaste eneseväljendus – ja esinemisoskust;
 • toetada õpilaste analüüsi – ja argumenteerimisoskuse arengut.
 
Loovtööd on võimalik teha põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud ainevaldkondades: keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus.
 
Loovtöö tähendab uurimistööd, projekti, kunstitööd või muud, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.
Uurimistöö eeldab materjali kogumist, analüüsimist/süstematiseerimist ja üldistamist ning järelduste tegemist. Töö vormistatakse TKK õpilasuurimuse ja praktilise töö juhendi alusel.
Projekt eeldab projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist.
Kunstitöö eeldab idee loomist, teose valmistamist ning selle esitlemist.
 
Loovtööle  lisatakse kirjaliku tööna loovtöö kokkuvõte, mis koosneb järgmistest osadest:
 • tiitelleht;
 • sisukord;
 • sissejuhatus (töö eesmärgid, teema valiku põhjendus);
 • töösisu (töö käik, kasutatud meetodid, kollektiivselt teostatud töö puhul iga õpilase konkreetse valdkonna kirjeldus);
 • kokkuvõte (hinnang tehtud tööle);
 • kasutatud allikad ja kirjandus;
 • lisad (vajadusel).
 
Loovtöö korraldamise etapid:
 • teemavaldkonna valimine 7. klassis;
 • juhendaja valimine ja teema täpsustamine hiljemalt 8. kl. alguses. Üldjuhul on juhendajaks aineõpetaja, erandkorras võib juhendajaks olla ka valitud teemat valdav spetsialist.
Kui teema on seotud mitme aine lõimimisega võib ühel tööl olla ka mitu juhendajat.
 • juhendaja tutvustab õpilasele loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendit ning aitab leida õppematerjali valitud teema kohta;
 • õpilane sõnastab idee, koostab tegevuskava idee/ülesande lahendamiseks ja kooskõlastab tulemuse  juhendajaga;
 • õpilane teostab idee ja vormistab selle;
 • juhendaja annab loovtööle heakskiidu.
 • loovtöö kaitsmine hiljemalt 8.kl. kevadel. Loovtöö vormistatakse viisil, mis võimaldab selle esitlemist loovtööd hindavale komisjonile.
 
Loovtöö kaitsmine. Loovtöö kaitsmiseks valmistab õpilane ette kaitsmisettekande, kus põhjendatakse teema valikut, kirjeldatakse töö eesmärke, töö sisu ja kokkuvõtet. Kollektiivse töö puhul osalevad kaitsmisettekande esitlemisel kõik õpilased.
Loovtöö säilitatakse kooli raamatukogus.
 
Hindamine
Loovtööd hindab kaitsmiskomisjoni  kuuluvad: õppealajuhataja, 8.klasside klassijuhatajad ja arvutiõpetuse õpetaja.  Hindamisel arvestatakse vastavust teemale, eesmärkide saavutamist, kasutatud meetodite põhjendatust, vormistust, originaalsust, kaitsmisettekande ülesehitust, küsimustele vastamist, näitlikustamist.
Kui loovtöö ja selle kaitsmine ebaõnnestub korraldatakse korduskaitsmine.
 
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt