TARTU KARLOVA KOOL
EST

Õpilasesindus


President: Brittany Otti (9.a)
Asepresident: Alarik Paas (8.a)

 

Tartu Karlova Kooli õpilasesinduse põhimäärus

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 311 lg 3 alusel ja on kinnitatud direktori käskkirjaga nr 270 2.11.2016.a. 

I  Üldsätted
1. Tartu Karlova Kooli õpilasesindus (edaspidi õpilasesindus) on õpilaskonna poolt moodustatud mittetulunduslik ühendus.
2. Õpilasesinduse asukohaks on Tartu Karlova Kool, Lina 2, Tartu, Eesti Vabariik.
3. Õpilasesinduse kasutab Tartu Karlova Kooli sümboolikat.
4. Õpilasesinduse töökeeleks on eesti keel.
5. Õpilasesinduse koosolekud on lahtised ning avatud kõigile soovijaile.
6. Õpilasesinduse tegevus lähtub:
6.1. Eesti Vabariigi Põhiseadusest;
6.2. muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest;
6.3. kooli põhimäärusest;
6.4. käesolevast määrusest;
6.5. oma juhtorganite otsustest;
6.6. kooli kodukorrast.
 
II Koosseis ja pädevus
1.Õpilasesindus on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis moodustatakse üheks õppeaastaks 5.–9. klassi õpilastest, igast klassist 2 esindajat.
      1.1 Vajadusel viiakse läbi ülekoolilised valimised, et huvilistel oleks võimalik õpilasesinduse töös osaleda.
2. Õpilasesinduse pädevuses on juhatuse valimine, aruannete kinnitamine ning põhimääruse muutmine.

III  Eesmärgid
1. Aktiviseerida ja organiseerida kooli õpilasi.
2. Koguda ja analüüsida õpilaste soove ja ettepanekuid õppetöö ja koolikorralduse küsimuses.
3. Vahendada infot õpilaste ja õpetajate ning kooli juhtkonna vahel.
4. Esitada ettepanekuid õpilasi puudutavate probleemide lahendamisel.
5. Õpilasürituste korraldamine koostöös huvijuhiga kooli üldtööplaani alusel.
6. Kooli traditsioonide järgimine ja edendamine.
7. Koostöö teiste õpilasesindustega.
 
IV  Õigused ja kohustused
Õigused
1. Esindada õpilasi kooli õppenõukogus ja nimetada oma esindajad hoolekogu koosseisu.
2. Saada kooli juhtkonnalt abi õpilasi puudutavate probleemide lahendamiseks.
3. Teha ettepanekuid ja otsida lahendusi õpilasi puudutavatele küsimustele.
4. Koostöös huvijuhiga korraldada üritusi, avaldada uudiseid, kuulutusi, artikleid.
Kohustused
1. Järgida oma tegevuses kooli põhimäärust, kooli kodukorda, õpilasesinduse põhimäärust.
2. Pidada kinni kooli juhtkonna otsustest ja õpilasesinduse vahelisest kokkulepetest.
3. Aidata aktiivselt kaasa õpilasesinduse tegevuse eesmärkide saavutamisele.
4. Informeerida kaasõpilasi õpilasesinduse tegevusest ja otsustest.
5. Olla eeskujuks kaasõpilastele.
6. Tegutseda kooli huvides, hoolitseda kooli maine tõstmise ja traditsioonide säilitamise eest.
 
V Üldkoosolek
Õpilasesinduse koosolekutest võtavad osa kõik liikmed.
1. Üldkoosolekul otsustatakse küsimusi, mis juhatus või õpilaspresident on esitanud üldkoosolekule otsustamiseks.
2. Õpilasesinduse pikemad koosolekud toimuvad reeglina kord kuus. Regulaarsed kokkusaamised lepitakse kokku õppeaasta avakoosolekul.
3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku siis, kui seda nõuavad õpilaskonna huvid. Õigus kokku kutsuda erakorraline üldkogu on juhatusel või huvijuhil. Erakorralise koosoleku kokku kutsumisest peab ette teatama koos päevakorrapunktide esitamisega vähemalt kolm päeva.
4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või huvijuht. Üldkoosoleku kokku kutsumisest peab ette teatama koos päevakorrapunktide esitamisega vähemalt seitse päeva.
5. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest. Koosolekust puududa võib ainult mõjuva põhjusega. Kolmel järjestikusel põhjuseta puudumise korral arvatakse liige õpilasesinudse nimekirjast välja.
6. Otsuseid võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälte enamusega. Isikuvalimised on salajased.
7. Õpilasesinduse koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
 
VI Juhatus
1. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusse kuuluvad president, sekretär ja asepresident. Viimase puudumisel on juahtus kaheliikmeline.
2. Juhatuse president ja asepresident valitakse esitatud kandidaatide hulgast üheks õppeaastaks.
3. Juhatuse valimised viiakse läbi kahes kevadel ja toimuvad kahes voorus.
3.1 Esimeses voorus hääletavad kõik kooli klassid, igal klassil on üks hääl.
3.2 Teise vooru jõuavad enim hääli saanud kandidaadid, kelle vahel valivad presidendi õpilasesinduse liikmed, igal liikmel on üks hääl.
4. Valimistel lähtutakse demokraatlikest põhimõtetest.
5. Hääletamise konreetses läbiviimises lepib õpilasesindus kokku enne kevadisi valimisi.
6. Asepresidendiks saab presidendivalimistel teiseks tulnud kandidaat.
7. President:
7.1. juhib ja koordineerib õpilasesinduse tööd ning viib läbi õpilasesinduse koosolekuid;
7.2. esindab õpilasesindust ja selle otsuseid erapooletult;
7.3. esindab vajadusel õpilaskonda õppenõukogus.
7.4. otsustada üldkoosoleku otsusega tema pädevusse antud küsimusi.
8. Asepresident:
8.1 täidab presidendi kohuseid tema puudumisel.
8.2 juhib õppeaasta tegevuskava ja eelarve koostamise protsessi ja jälgib selle täitmist.
9. Sekretär protokollib õpilasesinduse koosolekuid.
 
VII  Esinduse tegevuse lõpetamine
Esinduse tegevus lõpetatakse:
1.  üldkoosoleku otsusega
2. muul seaduses ettenähtud juhul.

 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt