TARTU KARLOVA KOOL
EST

1. klass

Kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotlusi tuleb alates 18.01.2016 esitada Tartu Haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO: 
http://www.tartu.ee/arno/

Lisaks eelpool nimetatud taotlustele on võimalik ARNO-s teada anda ka lapse osalemise soovist pikapäevarühmas ja osalemise loobumisest. 

Isikutelt, kellel mingil põhjusel pole võimalik ARNO-t kasutada, võetakse taotlusi vastu kooli kantseleis tööpäevadel kell 8.00 - 15.00.

Vastuvõtutingimused

Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord: http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2013121900004 

Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/404022016029?leiaKehtiv

Tartu Karlova Kooli koorikooli vastuvõtu tingimused ja kord:
https://drive.google.com/file/d/0B3mO_hPe3x-FYWl3eFVjWFNRbGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3mO_hPe3x-FVzU5b282TjlVUU0/view?usp=sharing


Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas (info Tartu linna veebilehel): http://www.tartu.ee/Pohihariduse-omandamise-v%C3%B5imalused#Vastuvõtt-ülelinnalistesse-koolidesse


Infovoldik lapsevanemale "Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi":  https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Haridus/Voldik_esimesse_klassi_2020.pdf


Vastuvõtt Tartu Karlova Kooli koorikooli esimesse klassi
 
Tartu Karlova Kooli koorikool komplekteerib 2020/2021. õppeaasta 1. klassi muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste alusel.
 
Koorikooli astuda soovijatele korraldatakse muusikalised katsed ja individuaalne vestlus Tartu Karlova Koolis (aadressil Lina 2) 18. ja 19. veebruaril 2020 kell 18.00-19.30. Eelregistreerumine ei ole vajalik.
 
Muusikaliste katsete käigus hinnatakse lapse rütmitaju, tooni tabamist, meloodiamälu ja ühe vabalt valitud laulu esitust.
 
Koorikooli vastu võetud õpilaste nimed antakse vanematele telefonivestluse kaudu teada hiljemalt 5. märtsiks.
 
Pärast muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste selgumist saavad lapsevanemad esitada taotluse Tartu Karlova Kooli koorikooli 1. klassi astumiseks. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 10.03.2020 e-keskkonna ARNO (www.tartu.ee/arno) kaudu.   

Vastusena esitatud taotlusele kinnitab kool e-keskkonnas ARNO viie tööpäeva jooksul lapse Tartu Karlova Kooli koorikooli järgmise õppeaasta 1. klassi õpilaste nimekirja. 

TUTVUMISPÄEV 2020. aasta septembris Tartu Karlova Koolis kooliteed alustavatele 1. klasside õpilastele ja TEABEPÄEV nende laste vanematele toimub teisipäeval, 25. augustil 2020 kell 17.30.

Päevakord:
  • TKK üldinfo;
  • 1. klasside õppetöö korraldus;
  • Lapse arengu toetamise võimalused kooli ja kodu koostöös.
 
Olete oodatud!

 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt