TARTU KARLOVA KOOL
EST

Vanematekogu

Vanematekogu missioon

Vanematekogu on Karlova kooli lapsevanematest moodustunud vabatahtlik ühendus, mis aitab kaasa Karlova kooli kui kogukonnakooli kujunemisele ja hoidmisele, klassikogukondade tugevdamisele, laste koolirõõmu säilitamisele ja kasvatamisele, õppetegevuse mitmekesistamisele ning vanemate ja kooli koostööle mitmekesistes koolielu puudutavates küsimustes.


Vanematekogu eesmärk

Eesmärgiks on kooli ja kodu suurem koostöö ning suhtlus. Vanematekogu teeb tihedat koostööd kooli juhtkonna, klassiõpetajate, hoolekogu ja õpilasesindusega.  Aktiivne suhtlus loob häid mõtteid ja aitab neid ka edukamalt ellu viia. Oleme toeks klassijuhatajatele, suurendades klassi vanemate rolli suhtluses ja ühiste ettevõtmiste algatamisel.

 
Vanematekogu

Vanematekogusse saab tulla iga lapsevanem, kellel aga huvi ja tahtmist koolielu puudutava infoga kursis olla, tegemistes aktiivsemalt kaasa lüüa ning kooli, õpilasi puudutavates küsimustest kaasa rääkida. Väga oodatud on esindajad igast klassist.
 
Vanematekogu kohtumised toimuvad normaaltingimusis kontaktkohtumistena ja kogunetakse iga kahe kuu tagant. Järgmine koosolek on planeeritud novembrisse 2021.


Vanematekogu loomine ja tegemised

Karlova kooli vanematekogu loodi 27. oktoobril 2015. aastal.
Seitsmel tegevusaastal on kooli ja lapsevanemate koostöös leidnud aset paljud koolielu mitmekesistavad ning koolirõõmu toovad algatused ja tegemised: koolirõõmu ja koolikiusamise ennetamine, puhkenurkade uuendamine ja liikumisvõimaluste loomine vahetunnis, parem info vahetamine kooli ja kogukonna vahel, keeleõppe võimaluste laiendamine, õpitegevuste mitmekesistamine, toitlustuskorraldus. Suurematest ettevõtmistest võib veel välja tuua: projekti „Õpipoisist ettevõtjaks“ ja projekti kokkuvõtva jõululaada korraldamine, arvamusfestivali läbiviimine, tervisenädala, talgute korraldamine kooli õuel koostöös hoolekoguga, vanematekogu seminarisarja eestvedamine ja lastevanemate käsiraamatu koostamine.


Uue hooaja plaanidest:

Sellel õppeaastal (2021/2022) jätkame vanematekogu tegevustega ja käed saame külge lüüa järgmistes projektides:

  • Tartu Euroopa kultuuripealinn 2024-ga haakuvad tegevused koolidele (2021, 2022, 2023, 2024);
  • tagasiside uue õppeaasta muudatuste kohta (novembris 2021)
  • uue arengukava protsessis osalemine (2021, 2022)
  • vanemate käsiraamatu kaasajastamine (2021)
  • karjääripäevade ja perepäevade korraldamine (2021, 2022) 
  • Vanematele seminaride korraldamine (2021, 2022)


Loodame järjepidevalt panustada klassisisesele koostööle ja kogukonnatunde tugevdamisele. Jooksvalt tekib aruteluteemasid kindlasti ka juurde.
 

Lisaks oluline – vanemate andmebaas!

Et vanemaid kooliellu veidi enam kaasata, kogus Karlova kooli vanematekogu 2017. aastal andmeid vanemate vabatahtliku andmebaasi jaoks. Küsiti teemade ja tegevuste kohta, millega vanemad saaksid kooliellu panustada. Eesmärk oli üles leida oskused ja kogemused, millega iga vanem saaks väikeses mahus muuta meie kõigi laste õpikogemust huvitavamaks ja reaalse eluga seotumaks ning meie õpetajate tööd veidi lihtsamaks.

Vanemate andmebaasi saavad kasutada kõik kooli töötajad, õpilased ja vanemad, kes soovivad mõnda kooliga seotud ettevõtmist korraldada. Andmebaasi sisuosa on kõigil klassijuhatajatel ja vanematekogu liikmetel, vastaja numbri taga olevate vanemate nimede ja kontaktandmete saamiseks tuleb pöörduda kas vanematekogu esindaja – Aune Valgu, aune.valk@ut.ee, 5267930) või kooli direktori Heidi Kiuru (heidi.kiuru@karlova.tartu.ee, 7361 666) poole.

Ettepanekute või murede korral saab võtta ühendust kas oma klassi kontaktisikuga või klassi esindajaga vanematekogus (liikmete nimekiri kaasajastamisel).

 

Ootame uusi liikmeid! Koos jõuame rohkem!
 Kontaktid
Sigrit Mahla +372 526 6105
sigrit.mahla@gmail.com 

Maarja Valk +372 5330 6116
maarja.valk@gmail.com

Õilme Saks +372 5556 9278  
oilmesaks@gmail.com 

 

Koosolekute protokollid: 2015/2016, 2016/2017, 2017/20182018/20192019/2020

Sügisesed flaierid vanematele: 2015,  2016,  201720182019


Aasta kokkuvõtted: 2016/2017 õa kokkuvõte,  2017/2018


Vanematekogu tegemised

Galerii


 

 


Maarja Valk 
maarja.valk@gmail.com

Sigrit Mahla +372 526 6105
sigrit.mahla@gmail.com

Õilme Saks 
oilmesaks@gmail.com
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt